1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Savolaiset Selviytyjät ja sen kotipaikka on Savonlinna.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia psyykkisistä häiriöistä toipuvia henkilöitä ja herättää ymmärtämystä heitä kohtaan sekä ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä myös edunvalvontatyötä omalla toimialueellaan. Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi keskustelu- ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, työllistämistä, opintotoimintaa sekä retkiä että matkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisilla luvilla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

 

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kotikunnassa ja lähikuntien alueella asuva asiasta kiinnostunut henkilö. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä. Jäseneksi hyväksyminen vasta, kun uusi jäsen on maksanut jäsenmaksun kuukauden sisällä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden sisällä ja lisäksi, jos jäsen käyttäytyy sopimattomasti ja yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Marras-joulukuussa jäseneksi liittyneen ei tarvitse maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksua.

 

4§ HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimintakausi on yhtenäinen kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessaan läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6§ TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen tili- (kevät) kokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen tili-(kevät) kokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuoden välinen aika.

 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosi-(syys) kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun 15. päivää. Yhdistyksen tili-(kevät) kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun 15. päivää. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

 

9§ VUOSIKOKOUS/SYYSKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (kaksi äänten laskijaa).

3. Todetaan kokouksen laillisuus.

4. Päätetään jäsenmaksun suuruus.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

7. Valitaan toiminnantarkastaja.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

 

10§ TILIKOKOUS (KEVÄTKOKOUS)

Yhdistyksen tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa).

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla.