Yhdistyksen säännöt

Ohessa on yhdistyksemme uudet säännöt, jotka on hyväksytty PRH:ssa 06.08.2019, ja ne astuvat voimaan välittömästi. Savolaiset Selviytyjät ry:n hallitus, 22.08.2019.


 

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Savolaiset Selviytyjät ry ja sen kotipaikka on Savonlinna.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveys- ja päihdeongelmista toipuvia henkilöitä ja herättää ymmärtämystä heitä kohtaan sekä ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä myös jäsenen henkilökohtaista elämänhallintaa oma elämäntilanne huomioon ottaen. Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi keskustelu- ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, työllistämistä, opintotoimintaa sekä retkiä että matkoja jäsenilleen.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisilla luvilla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

 

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kotikunnassa ja lähikuntien alueella asuva asiasta kiinnostunut henkilö.

Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan. Kuitenkin jäsenyyttä hakeneen jäsenyys astuu voimaan, kun hän on maksanut jäsenmaksun kahden viikon kuluessa jäseneksi liittymisestään.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden viikon sisällä ja lisäksi, jos jäsen käyttäytyy sopimattomasti ja yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Marras-joulukuussa jäseneksi liittyvältä veloitetaan jäsenmaksua vuosimaksua kuukausiveloitusta vastaava summa, minimissään 2,00 euroa / kuukausi.

3.1 § Kannatusjäsenet

Yhdistyksemme kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistys, liitto, rahasto tai yksityinen henkilö, joka ei halua yhdistää luonnollista identiteettiään yhdistyksemme toimintaan. Kannatusjäsen tukee yhdistyksemme tarkoituksen toteutumista.

Kannatusjäsenellä ei ole varsinaista äänioikeutta, mutta hän voi olla paikalla kokouksissa. Kannatusjäsenen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain, mikä on vähintään varsinaisen jäsenen vuosimaksun verran, kuitenkin se voi olla korkeampi.

 

4§ HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimintakausi on yhtenäinen kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessaan läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6§ TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuoden välinen aika.

 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sosiaalisessa mediassa, sekä yhdistyksen toimitilan ilmoitustaululla.

 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun 15. päivää. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun 15. päivää.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (kaksi äänten laskijaa).

3. Todetaan kokouksen laillisuus.

4. Päätetään jäsenmaksun suuruus.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

7. Valitaan toiminnantarkastaja.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

 

10§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa).

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla.


Sivu päivitetty: 22.08.2019